Wtorek, 28 maja 2024

Cele Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

19 lipca 2021

Unia Europejska rozpoczęła realizację swoich ambitnych planów naprawy gospodarczej. Plany te zakładają, że 750 miliardów euro, oprócz zwiększonego regularnego budżetu UE w wysokości 1,1 biliona euro, zostanie przelane na plany stymulacji i naprawy. Jest to częściowo finansowane z pożyczek Komisji w bezprecedensowym posunięciu w odpowiedzi na kryzys gospodarczy w UE po pandemii. Czym różni się program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki od Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój?

Przeznaczenie

O ile fundusze Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój były ukierunkowane na rzecz pojedynczych procesów rozwojowych, to ten Fundusz ma mieć charakter kompleksowy. Poza wydatkami planuje się, że fundusze zapewnią państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwość zreformowania ich gospodarek. Plany wdrożeniowe państw członkowskich wymagają, aby przeznaczyć środki na ekologiczną (37%) i cyfrową (20%) transformację, aby umożliwić UE realizację wizji nowoczesnej gospodarki europejskiej. Dofinansowanie zostanie również zapewnione na wsparcie społeczności uzależnionych od paliw kopalnych w rozwijaniu nowych gałęzi przemysłu. Reforma biurokracji rządowej, w tym poprzez cyfryzację, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej jest również priorytetem dla niektórych państw członkowskich. W perspektywie średnioterminowej, gdy fundusze zaczną napływać, pakiety stymulacyjne mogą stworzyć możliwości dla biznesu, szczególnie w sektorach ekologicznym, cyfrowym i doradczym.

Cele

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacji i inteligentnej transformacji gospodarczej (ok. 11,78 mld EUR). Środki zostaną przeznaczone na wsparcie m.in.:

• Projekty B+R przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem their

• Wdrażanie wyników prac B+R oraz tworzenie infrastruktury B+R, zwłaszcza w przedsiębiorstwach

• Inwestycje w MŚP, zwłaszcza rozwiązania Przemysłu 4.0

• Wzrost eksportu innowacyjnych produktów

• Zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz przekształcenia gospodarki cyfrowej.

Cel 2: Bardziej ekologiczna i niskoemisyjna Europa (ok. 20,54 mld EUR)

W szczególności wsparcie to zostanie udzielone:

• Projekty efektywności energetycznej (również na poziomie przedsiębiorstwa), wspieranie inwestycji ograniczających zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym oraz stosowanie energooszczędnych technologii

• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

• Infrastruktura energetyczna i inteligentne rozwiązania

• Działania w zakresie gospodarki odpadami i efektywnego wykorzystania zasobów

• Działania z zakresu niskoemisyjnego transportu i mobilności miejskiej.

unia europejska

Cel 3: Lepiej połączona Europa (17,56 mld EUR)

Priorytety dla tego celu obejmują:

• Rozwój infrastruktury transportowej (transport drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy i morski)

• Poprawa dostępności transportowej regionów i subregionów oraz wdrażanie rozwiązań cyfrowych do polskiego systemu transportowego

• Inwestycje w sieci szerokopasmowe.

Cel 4: Europa bardziej socjalna (14,77 mld EUR)

Cel ten koncentruje się na wsparciu inwestycji w:

• Rynek pracy i rozwój zasobów ludzkich

• Edukacja i rozwój kompetencji

• Włączenie i integracja społeczna (w szczególności poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

• Opieka zdrowotna (infrastruktura oraz poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych)

• Kultura i turystyka.

Cel 5: Europa bliżej obywateli (ok. 4,75 mld EUR)

Do jego zadań należy m.in.:

• Zwiększenie wpływu społeczności lokalnych na kształtowanie działań i rozwiązywanie ich specyficznych problemów, zwłaszcza w zakresie rozwoju zasobów turystycznych i związanych z nimi usług

• Rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i usług kulturalnych

• Promocja dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki

• Regeneracja fizyczna i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.