Piątek, 19 lipca 2024

Od programu Horyzont 2020 do programu Horyzont Europa

14 października 2022

Europejskie Programy Ramowe Badań i Rozwoju Technologicznego, znane najczęściej jako Programy Ramowe, są narzędziami finansowania stworzonymi przez Unię Europejską, mającymi na celu wspieranie badań w ramach EPB.

W zależności od okresu finansowania zmienia się punkt ciężkości programów, obejmując różne branże lub technologie. Pierwsze ramy miały miejsce od 1984 do 1987 roku jako FP1 z budżetem 3,8 mld euro. Najnowsze, Horyzont 2020, rozpoczęły się w 2014 roku i zakończą się w 2020 roku.

Ramy "Horyzont 2020

Horyzont2020 był jak dotąd największą ramą z budżetem bliskim 80 mld euro. Inwestycyjny punkt ciężkości programu Horyzont 2020 polegał na koordynowaniu krajowych polityk badawczych i łączeniu środków na badania w określonych obszarach, aby uniknąć ich dublowania. W szczególności 8PR został wdrożony przez UE jako instrument polityki przeznaczony do dostosowania wszystkich innych inicjatyw politycznych wysokiego szczebla ustalonych przez UE.

Zapewniając dotacje na projekty badawcze i innowacyjne, program " Horyzont 2020 " wywarł ogromny wpływ na społeczeństwo europejskie. Dzięki realizacji projektów w ramach programu społeczeństwo europejskie mogło wspierać przełomowe innowacje i wywierać wpływ poprzez ukierunkowanie na misję i zaangażowanie obywateli. Wzmocniono współpracę międzynarodową, zracjonalizowano kapitał finansowania i wzmocniono otwartość.

Te zmiany w społeczeństwie europejskim pomogły stworzyć kluczowe nowości dla nadchodzących ram, Horizon Europe. Komisja wspiera obecnie znacznie bardziej otwartą politykę naukową i jest gotowa do rozszerzenia możliwości stowarzyszeniowych. Nowe partnerstwa zostaną zbliżone, a wraz z uruchomieniem Europejskiej Rady Innowacji27 października 2017 r., w ramach programu roboczego Horyzont 2020, misje R&I są teraz priorytetem numer jeden.

Misja "Horyzont Europa

Propozycja, która została opublikowana przez Komisję, dotycząca ram Horizon Europe, to ambitny program finansowania o wartości 100 mld euro, dedykowany różnym inicjatywom badawczym i innowacyjnym w wielu dziedzinach technologicznych. Ponadto misją programu Horyzont Europa jest włączenie misji politycznych, które zapewnią efektywność badań i innowacji oraz realizację jasno określonych celów poprzez finansowanie kaskadowe.

Misja ta powstała w oparciu o raport, który powstał po ocenie okresowej programu Horyzont 2020, dotyczący tego, jak można zmaksymalizować wpływ kolejnego programu. Uwzględniono wiele czynników, aby zapewnić dokładne raporty oparte na badaniach przeprowadzonych w okresie realizacji H2020. Niektóre z tych czynników to:

  • LAB-FAB-APP Sprawozdanie niezależnej grupy wysokiego szczebla, kierowanej przez Pascala Lamy'ego, dotyczące maksymalizacji wpływu unijnych programów w zakresie badań i innowacji.
  • BOHEMIA: obszerne, systematyczne, wieloletnie badanie, w którym przedstawiono różne scenariusze przyszłości i zalecenia dotyczące polityki w zakresie badań i innowacji
  • Mission-Oriented Research & Innovation in the EU: A problem-solving approach to innovation-led growth. Raport ten jest wynikiem akademickich przemyśleń profesor Mariany Mazzucato opartych na jej badaniach z udziałem wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Komisji Europejskiej.
  • Analiza mająca na celu określenie ekonomicznego uzasadnienia dla publicznych inwestycji w badania i rozwój oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie przeprowadzona przez Komisję.
  • Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego na temat zaangażowania obywateli w kolejny program ramowy.
  • Europa powraca: Accelerating breakthrough innovationrecommendations on how a European Innovation Council (EIC) should be set up to fund and nurture breakthrough innovation.

Wniosek dotyczący kolejnego długoterminowego budżetu UE został przyjęty przez Komisję2 maja 2018 r.7 czerwca tego samego roku sfinalizowano i przyjęto również propozycję programu Horyzont Europa. Następnie Rada i Parlament Europejski negocjowały, a następnie uzgodniły szczegóły przed całkowitym zaakceptowaniem programu i wszystkich jego cech. W ten sposób wyznaczono datę rozpoczęcia programu Horizon Europe na 1 stycznia 2021 r.

Ramy programu Horyzont Europa będą o krok bliżej nowych i innowacyjnych polityk w obszarze europejskim. Skupiając się na nauce, technologii i innowacji, ramy te z pewnością odniosą sukces w realizacji celów programu Horyzont 2020 i wyznaczą nowe na nadchodzące lata.

Subskrybuj