Piątek, 14 czerwca 2024

Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - strategie, metodologie i narzędzia

24 kwietnia 2022

Zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób ROMA oraz ich włączanie w proces edukacji i zatrudnienia jest jednym z najważniejszych celów strategicznych UE. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca organizacji na poziomie regionalnym i krajowym.

Tak wyglądały ramy wydarzenia edukacyjnego Push przeciwko dyskryminacji zatytułowanego:

"Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - strategie, metodologie i narzędzia".

realizowanego przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Gminą Larisa w środę, 14 czerwca 2017 r., w Centrum Kultury Gminy Chatzigiannio w ramach projektu PAL - "Zwalczanie dyskryminacji i antycyganizmu w edukacji i zatrudnieniu w UE".

Podczas wydarzenia odbyła się dokładna prezentacja rezultatów projektu PAL, narzędzi i metodologii, które wspierają włączanie osób ROMA w edukację. W szczególności, IED zaprezentował zestaw narzędzi szkoleniowych, który został opracowany w ramach projektu, mający na celu dostarczenie narzędzi i zasobów, które zwalczają dyskryminację i wspierają integrację Romów oraz wdrażanie krajowych strategii integracji Romów w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. Zestaw narzędzi podzielony jest na dwie części. Pierwsza część, zwana Zestawem narzędzi edukacyjnych, składa się z kompilacji zagadnień związanych z edukacją i ma na celu pomoc nisko wykwalifikowanym Romom w powrocie do systemu edukacji w celu podniesienia ich kwalifikacji lub poprawę wyników dzieci romskich w szkole, aby zapobiec przedwczesnemu porzucaniu nauki. Zestaw narzędzi szkoleniowych obejmuje łącznie 36 tematów opracowanych w ramach strumieni roboczych 2.3, 3.1 i 3.3 projektu PAL; opierają się one na badaniach naukowych, kampaniach uświadamiających, konferencjach oraz opracowywaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych dla Romów i trenerów pracujących z Romami.

Ponadto w trakcie wydarzenia odbyło się kilka prezentacji na poniższe tematy:

  • ROMA a środowisko społeczno-gospodarcze w mieście Larissa: działalność Centrum Wspierania ROMA w mieście Larissa
  • Włączenie dzieci ROMA do edukacji - doświadczenia i wnioski z krajowego projektu "Edukacja dzieci ROMA".
  • Ochrona praw ROMA w Europie

Główne wnioski z tego wydarzenia można podsumować następująco:

  • W mieście Larissa istnieje duża społeczność ROMA, co podkreśla znaczenie opracowania i wdrożenia strategii i działań wspierających dla ich integracji społecznej.
  • Głównymi kanałami osiągania włączenia społecznego ROMA są edukacja i zatrudnienie.
  • Projekt PAL ma do zaoferowania wiele narzędzi i metodologii wspierających włączenie ROMA w edukację.