Niedziela, 24 września 2023

YUPAD: Młodzieżowe Budżety Partycypacyjne wzmacniające pozycję młodych ludzi przy użyciu Big Data

21 sierpnia 2022

Zainteresowanie młodzieży polityką wykazuje w Europie tendencję wzrostową. Jednak zmiana ta jest bardziej związana z namacalnymi celami godnego życia niż z priorytetami UE dotyczącymi zasad demokracji, praktycznych aspektów obywatelstwa, spraw wyborczych itd.

W tym kontekście 9 organizacji utworzyło konsorcjum projektu Erasmus+ YUPAD i podjęło wysiłek promowania młodzieżowych budżetów partycypacyjnych w całej Europie.

Wprowadzenie do projektu YUPAD

Projekt YUPAD stawia na pierwszym miejscu młodych ludzi i stara się promować zrozumienie praktykowania młodzieżowego budżetu partycypacyjnego i jego wpływu w UE. W szczególności, strategiczne partnerstwo ma na celu poszerzenie wiedzy na temat obecnych praktyk w tym zakresie.

Projekt łączy badania, politykę i praktyki dotyczące pracy z młodzieżą.

Konkretnie, partnerstwo strategiczne ma na celu:

  • Stworzenie mechanizmów polityki lokalnej.
  • Wzmocnienie potencjału edukatorów w zakresie pozaformalnych działań edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży oraz w odniesieniu do tematu młodzieżowych budżetów partycypacyjnych.
  • Umożliwienie władzom lokalnym wdrażania młodzieżowych budżetów partycypacyjnych poprzez wykorzystanie big data i w trakcie transformacji cyfrowej.
  • Rozwijanie społeczności osób zajmujących się młodzieżowymi budżetami partycypacyjnymi w całej Europie w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

Aspiracje projektowe

Oczekuje się, że rezultaty projektu będą miały wpływ na:

  • Zdolność i umiejętności młodych ludzi.
  • Potencjał edukatorów i jakość działań prowadzonych na tematy związane z budżetami partycypacyjnymi młodzieży.
  • Potencjał władz lokalnych w zakresie wdrażania młodzieżowych budżetów partycypacyjnych poprzez wykorzystanie narzędzi big data.
  • nawiązanie zaawansowanej, długoterminowej współpracy między kluczowymi zainteresowanymi stronami we wszystkich krajach partnerskich.
  • Wreszcie, nawiązanie współpracy na poziomie politycznym i uznanie dla partycypacji młodzieży na poziomie lokalnym, w celu spowodowania systematycznej zmiany w kierunku trafnych innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych.

W trakcie realizacji projektu, wpływ na grupy docelowe będzie mierzony bezpośrednio; a pośrednio, wpływ na innych interesariuszy poprzez działania w zakresie komunikacji, upowszechniania, tworzenia sieci i trwałości. Ponadto, wpływ projektu będzie wykraczał poza czas trwania projektu, przez 2 i 5 lat po jego zakończeniu.