Niedziela, 24 września 2023

Konsultacje społeczne w ramach Inicjatywy "Start-up

3 marca 2022

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji społecznych jest uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorców i społeczności rozpoczynających działalność, w celu poprawy warunków dla nowo powstających firm w Europie.

Wprowadzenie

Przyjęta niedawno strategia jednolitego rynku jest jednym z elementów składowych szerszej polityki europejskiej mającej na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Zgodnie z nią Komisja będzie "współpracować ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami" przy opracowywaniu inicjatywy dotyczącej zakładania przedsiębiorstw, której celem jest poprawa warunków dla europejskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i szybko rozwijających się firm.

Informacje zebrane w ramach konsultacji pomogą w określeniu możliwych rozwiązań i opracowaniu nowych środków politycznych lub środków wsparcia zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich, w celu zaspokojenia potrzeb nowo powstających firm w całym cyklu ich życia. Celem jest stworzenie seryjnych przedsiębiorców, którzy będą próbować ponownie, gdy im się nie powiedzie, reinwestować, gdy im się powiedzie, oraz wspierać zdrowy ekosystem przedsiębiorczości przez cały czas jego trwania.

Kwestionariusz jest zgodny z cyklem życia firmy, który dzieli się na trzy podstawowe fazy:

  • Faza zakładania firmy, kiedy osoby lub grupy są wyposażone w postawy i umiejętności przedsiębiorcze, aby podjąć próbę stworzenia nowej firmy
  • Faza rozruchu, kiedy mobilizowane są zasoby i spełniane wymogi prawne, aby założyć nową firmę
  • Faza rozwoju, kiedy odnoszące sukcesy firmy rozszerzają swoją działalność na nowe rynki lub w innowacyjny sposób.

Obejmuje również fazę wyjścia z inwestycji, kiedy właściciel firmy lub inwestor decyduje się na spieniężenie inwestycji dokonanej w przeszłości poprzez sprzedaż lub połączenie z większym graczem w branży (fuzje i przejęcia), wtórną sprzedaż osobom trzecim lub pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące każdej fazy cyklu życia przedsiębiorstwa, dostarczając interesariuszom przykładów działań politycznych lub wspierających, które mogą oni przemyśleć i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu lepszego kształtowania polityki.

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z glosariuszem terminów.

Należy pamiętać, że niniejszy dokument został opracowany wyłącznie do celów informacyjnych i konsultacyjnych. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie powinien być traktowany jako reprezentatywny dla poglądów pracowników Komisji. W żaden sposób nie przesądza on ani nie stanowi ogłoszenia jakiegokolwiek stanowiska Komisji w omawianych kwestiach. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności przedstawionych informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Dziedzina(-y) polityki

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP.

Grupa(-y) docelowa(-e)

Władze państw członkowskich na wszystkich szczeblach, organizacje przedsiębiorców, potencjalni przedsiębiorcy i pojedyncze firmy, środowisko akademickie, ośrodki badawcze oraz inne zainteresowane strony i obywatele.

Okres konsultacji

Od 31 marca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Jak zgłosić swój udział

Prosimy o przesyłanie uwag za pośrednictwem kwestionariusza internetowego.

Kwestionariusz jest dostępny w językach urzędowych UE.

Otrzymane odpowiedzi oraz tożsamość osoby, która je nadesłała, zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, chyba że osoba, która je nadesłała, sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób będą traktowane dane osobowe i wkład.

Przeglądanie wkładu

W trosce o przejrzystość zachęca się organizacje do udostępniania opinii publicznej informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i podpisanie się pod kodeksem postępowania. Jeśli organizacja nie jest zarejestrowana, informacje o niej są publikowane oddzielnie od informacji o organizacjach zarejestrowanych.

Wyniki konsultacji i dalsze kroki

Konsultacje społeczne dają obywatelom i zainteresowanym stronom możliwość przekazania Komisji uwag na wczesnym etapie kształtowania polityki dotyczącej nowo powstających firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Służby Komisji planują udostępnić te uwagi na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty

  • Komunikat "Ulepszanie jednolitego rynku: więcej możliwości dla ludzi i przedsiębiorstw" - COM(2015) 550 final, 28.10.2015 (PDF)
  • Więcej informacji na temat strategii jednolitego rynku
  • Ochrona danych
  • Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności (PDF)
  • Słowniczek terminów

Jak czytamy na stronie internetowej Komisji Europejskiej.