Piątek, 14 czerwca 2024

Aktualne dofinansowania: dotacje w ramach kredytu na innowacje technologiczne – POIR 2014 – 2020

27 lipca 2021

Od 1 czerwca 2020 mieliśmy nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Formuła w tym konkursie jest na pewno godna zainteresowani ze względu na procedurę przekazywania dotacji.

Wnioskodawca ubiega się tutaj o kredyt inwestycyjny, który będzie udzielany na zasadach komercyjnych przez banki, które współpracują z BGK. W czasie spłacania kredytu część kwoty będzie pokrywana w formie dofinansowania w postaci dotacji jako premia technologiczna. Takie dofinansowanie jest wtedy bezpośrednio przekazywane do banku kredytującego.

Drugim czynnikiem, który powinien do tego konkursu zachęcać są zmiany  jakie pojawiły się w stosunku do poprzedniego naboru. W obliczu pandemii wprowadzone zostały zmiany, które są korzystne dla tych, którzy o dofinansowanie w takiej formule chcą się starać. Postaramy się więc nieco więcej powiedzieć na temat aktualnego konkursu i tego jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby włączyć się w walkę o takie dofinansowanie, dla kogo faktycznie będzie ono przeznaczone.

➡️Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie z takiego konkursu będzie musiał udowodnić, że ma zdolność kredytową, która jest konieczna do realizowania planowanej inwestycji.

dofinansowanie

Zdolność oceniana jest przez bank kredytujący i potwierdzona w warunkowej umowie kredytu technologicznego, która jest wystawiona najpóźniej w dniu, w którym składa się wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

➡️Poziom dofinansowania

To jaka może być wielkość takiego dofinansowania jest uzależnione od tego w jakim będzie województwie realizowany dany projekt. Pomoc ulega podwyższeniu o 20 punktów procentowych w przypadku małych i średnich firm a także o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw.  Ogółem pomoc może wynosić do 70%.

➡️Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na spłatę kredytu technologicznego. Przedmiotem mogą być tutaj koszty kwalifikowane, za którymi stoją maszyny, linie produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane, adaptacja pomieszczeń, budynków wartości niematerialne czy prawne.

Wsparcie w tym konkursie jest głównie dla tych, którzy stawiają na projekty, które dotyczą wdrożenia innowacji technologicznych, które są wynikiem własnych prac przedsiębiorców w obszarze badanie i rozwój, albo projektu, który dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, które zostały nabywane przez firmę. Może być to w formie prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają tworzenie nowych albo znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług. Towary, usługi czy procesy powinny być innowacyjne co najmniej na skalę danego przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane to te rodzaje wydatków, które tutaj podlegają dofinansowaniu. Może w grę wchodzić:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej, albo zabudowanej, zakup środków trwałych.
  • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy albo rozbudowy budynków.
  • Nabycie usług doradczych, koszty ponoszone na ekspertyzy.
  • Koszty ponoszone na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how czy też z nieopatentowaną widzą techniczną.
  • Koszty związane z najmem i dzierżawą gruntów, budynków czy budowli i ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji.