Piątek, 19 lipca 2024

Krajowy Plan Odbudowy

9 lipca 2021

Krajowy Plan Odbudowy to projekt który ma na celu pomóc polskim przedsiębiorcom i całemu państwo wyjść bez recesji z post pandemicznej rzeczywistości.

Założenia

Krajowy Plan Odbudowy, zgodnie z regulacjami UE, obejmie inwestycje i reformy mające na celu odbudowę i zwiększenie odporności gospodarek po pandemii koronawirusa. Plan Odbudowy pozwoli nam pozyskać środki z Funduszu Odbudowy, w ramach którego będziemy mieli ok. 57 mld euro, w tym ok. 23 mld euro w postaci środków bezzwrotnych i 34 mld euro w formie pożyczek. Z tych środków - 37 proc. zostanie przeznaczone na środowisko, 20 proc. na cyfryzację. Krajowy Plan Odbudowy ma finansować projekty gospodarcze, które przyspieszą jej rozwój spowolniony przez kryzys wywołany koronawirusem. Znacząca część środków ma być przeznaczona na cele klimatyczne, w tym transformację energetyczną. Środki można je wykorzystać również do realizacji polskiej strategii energetycznej PEP2040 i tym samym zmniejszyć obciążenie budżetu kosztami jej realizacji.

Komisja oceni polski plan w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w oparciu o jedenaście kryteriów określonych w rozporządzeniu i przełoży jego treść na prawnie wiążące akty prawne. Ocena ta pozwoli w szczególności sprawdzić, czy plan przyczynia się do skutecznego rozwiązania wszystkich lub znacznej części wyzwań zidentyfikowanych w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych krajów wydanych w kontekście europejskiego semestru.

Realizacja

Do MFiPR wpłynęło ponad 1200 propozycji projektów nadesłanych przez ministerstwa, regiony oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Są to projekty, które dotyczą różnych obszarów, m.in. energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji czy spójności terytorialnej. Spośród nadesłanych propozycji osiem grup roboczych wybierze projekty, które spełnią kryteria określone w Krajowym Planie Odbudowy. Projekty zgłaszane do KPR są oceniane przez osiem tematycznych grup roboczych. Grupy te składają się z przedstawicieli instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi, ministerstw, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz ekspertów zewnętrznych. Grupy robocze działają w następujących obszarach:

• innowacja,

• energia i środowisko,

• digitalizacja,

• transport,

• infrastruktura,

• społeczeństwo,

• zdrowie

• spójność terytorialna.

projekt

Ewaluacja projektów, które realizuje się w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jest rodzajem inwentaryzacji niezbędnych inwestycji. Pierwszym zadaniem MFiPR jest wyłonienie tych, które mogą być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Drugim jest wskazanie projektów, które mogłyby być wspierane z innych źródeł, np. polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Celem jest wdrożenie reform w konkretnych obszarach wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy, a środkiem do tego są inwestycje. W dokumencie znajdą się także: diagnoza, wyzwania, propozycje rozwiązań oraz efekty, które należy osiągnąć. Wybór projektów do Krajowego Planu Odbudowy jest kluczem do sukcesu całego projektu. Projekty analizuje się w oparciu o Matrycę KPR, czyli narzędzie do porządkowania składanych propozycji projektów. W procesie weryfikacji i oceny projektów bierze się pod uwagę następujące kryteria:

• gotowość do realizacji („dojrzałość” projektu),

• zgodność z wymogami UE,

• stosowność,

• stan przygotowania projektu,

• wykonalność,

• wspieranie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy,

• wpływ na gospodarkę.

Jednocześnie w budżecie zabezpieczono ponad 24 miliardów euro na dotacje, które bezpośrednio będą skierowane do przedsiębiorców. Warto zatem z uwagą śledzić doniesienia i nie przeoczyć terminów składania wniosków o dofinansowanie.